งานแผนงานและงบประมาณตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒

   สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
Online:  2
Visits:  131,106
Today:  13
PageView/Month:  391
Last Update:  4/8/2565


ประวัติสนามยิงปืนพกค่ายศรีนครินทรา กก.ตชด.๔๒


สถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษมีมากขึ้นในสังคมไทย เป็นต้นเหตุประการหนึ่งของการก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและเริ่มแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ใช้แรงงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ชุมชนล่มสลายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ รัฐบาลได้ประกาศสงครามเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า มีบทกำหนดโทษที่หนักขึ้น ทำให้ผู้ค้ายาเสพติดคิดวิธีการที่ซับซ้อนขึ้นมีการขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่พยายามต่อสู้เพื่อหลบหนีบางครั้งทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก การป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นภารกิจหนึ่งของตำรวจตระเวนชายแดนชายแดนจึงต้องเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และความมั่นใจให้กับข้าราชการตำรวจ ในการใช้อาวุธปืนพกประจำกายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ พ.ต.อ.สมพงษ์ ขอนแก่น ผกก.ตชด.๔๒ จึงได้ดำริให้จัดสร้างสนามยิงปืนพกขึ้นใน กก.ตชด.๔๒ แต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ มีคำสั่งแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๘ พ.ต.อ. สมเกียรติ เนื้อทอง มารับตำแหน่ง ผกก.ตชด. ๔๒ ได้ดำเนินการสร้างสนามยิงปืนพกค่ายศรีนครินทราต่อ


  โดยใช้วิธีการระดมทุนจากทุกภาคส่วน และเปิดโอกาสให้ข้าราชการตำรวจเป็นสมาชิกถือหุ้นเพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างสนามยิงปืนพกตามมาตรฐานสากล และดำเนินการจัดตั้งเป็น “ชมรมสนามยิงปืนพกค่ายศรีนครินทรา” เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ที่มาใช้สนามยิงปืนพกได้ศึกษาถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธปืนสั้นที่มีใช้อยู่ในราชการทั่วไป และใช้ประจำตัว หลักการยิง – การเล็ง รวมถึงการใช้ศูนย์


กฎแห่งความปลอดภัยในการใช้อาวุธปืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ กก.ตชด.๔๒ ได้เปิดบริการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่รวมถึงพี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสมาใช้สนามยิงปืนพก ทดสอบความสามารถในการใช้ปืนพก สนามยิงปืนได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง โดยมอบหมายให้ ร.ต.ท.วินัย ไกรสิทธิ์ พร้อมพวก ๖ นาย ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ที่สนามยิงปืน เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนพก,การบรรจุกระสุนปืน,การเล็ง,การตรวจสอบวิถีกระสุนหลังจากยิงปืนพกไปแล้วและการรักษาความปลอดภัยในขณะทำการยิงปืน การถอด การประกอบ การทำงานของเครื่องกลไก ตลอดจนการแก้ไขเหตุขัดข้องของปืน และยิงปืนพกได้อย่างแม่นยำรวดเร็วและได้ผล ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับข้าราชการตำรวจ และผู้ที่เข้ามาใช้สนามยิงปืนพก ชมรมสนามยิงปืนพกค่ายศรีนครินทรา ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ จนเป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไป


  ปี พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ ผกก.ตชด.๔๒ ประธานสยามยิงปืน ได้จัดทำโครงการแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้พัฒนาสนามยิงปืนให้มีความพร้อมได้ขยายสนามยิงปืนพกให้มีขนาดกว้าง ๓๒ ยาว ๓๓ เมตร โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจาก นายไพศาล ขวัญเมือง หจก.ไพศาล เมืองทอง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ กก.ตชด.๔๒ ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในนามของ ผบก.ตชด.ภาค ๔ (พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง) ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแข่งขันยิงปืนการกุศล ตามหนังสือสำนักพระราชวังที่ รล ๐๐๑๐/๔๒๐๖ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ ในระหว่างวันที่ ๑๖ –๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ต.อ.นิคม พลประสิทธิ์ ผกก.ตชด.๔๒ ได้จัดการแข่งขันยิงปืนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้บูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ กก.ตชด.๔๒ และพัฒนาศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๓๐๘ คน ซึ่งในการนี้ กก.ตชด.๔๒ ได้เรียนเชิญ นายทวีเกียรติ ดุริยะประพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง มาเป็นประธานในพิธีเปิด และเรียนเชิญ พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง


ผบก.ตชด.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีปิด รายได้จากการแข่งขันยิงปืนเพื่อการกุศลชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้หักค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินคงเหลือ ๘๓๖,๓๐๗.๕๐ บาท ปืนพกทุกชนิด เป็นอาวุธประจำตัวสำหรับใช้ในการรบประชิด ผู้ที่ใช้ปืนพกเป็นอาวุธประจำตัว จะต้องเก็บรักษาปืนพกให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี และจะต้องมีความมั่นใจว่ามีความสามารถในการใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้องและยิงปืนไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ความสามารถอันนี้ จะมีขึ้นได้ด้วยการศึกษา หาความรู้ ความชำนาญในการใช้อาวุธปืนพก เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติ สนามยิงปืนพก ค่ายศรีนครินทรา เปิดบริการให้ข้าราชการตำรวจหรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนพกทุกชนิด เมื่อเรียนรู้ไปแล้วจะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและได้ผล

   เกี่ยวกับสนามยิงปืน

 ทำเนียบประธาน

ผู้อุปการะคุณ

อัตตราค่าบริการ

เวลาทำการ

ชมรมสนามยิงปืน

 
Online:  2
Visits:  131,106
Today:  13
PageView/Month:  391